-KAM-BELEIDSVERKLARING-

 • Het KAM-beleid van de organisatie is gericht op de werkzaamheden zoals benoemd in het toepassingsgebied. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd conform geldende normen en geldende wet- en regelgeving.
 • Voor alle medewerkers binnen de organisatie gelden de volgende uitgangspunten:
 • Onze onderneming draagt zorg voor het continu voldoen aan geldende wettelijke en andere van toepassing zijnde eisen, zowel voor, tijdens als na uitvoering van onze werkzaamheden.
 • Het KAM-beleid dient zowel tijdens werkzaamheden op eigen locatie als op werkzaamheden op locatie van opdrachtgevers als uitgangspunt.
 • De directie stelt alle middelen beschikbaar om opvolging van het KAM-beleid te kunnen garanderen, voor zover dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is.
 • De organisatie heeft een open communicatiestructuur op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, bedoeld voor zowel interne als externe communicatie.
 • Het KAM-beleid wordt zo vaak als nodig en/of wenselijk gecommuniceerd binnen de gehele organisatie om te garanderen dat het beleid volledig begrepen en gevolgd wordt.
 • De bedrijfsvoering is gericht op een continue verbetering op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Vóór uitvoering van werkzaamheden zullen, indien noodzakelijk en/of wenselijk, aanwezige risico’s op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu worden gereduceerd tot een voor eenieder zo laag mogelijk en in ieder geval aanvaardbaar niveau, door het treffen van passende en effectieve maatregelen.
 • Alle nodige maatregelen zullen worden getroffen om ongevallen met of zonder verzuim, letsel en (materiële) schade, onveilige handelingen en –situaties, milieu-incidenten / -vervuiling en alle overige ongewenste en negatieve gebeurtenissen te voorkomen.
 • Het KAM-beleid wordt zo vaak als nodig en/of wenselijk, doch minimaal eens per jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast, waarna medewerkers op de hoogte gebracht worden van aangebrachte wijzigingen.
 • In geval van klachten en afwijkingen, zowel interne als externe, zullen passende maatregelen getroffen worden om deze klachten en afwijkingen op doeltreffende wijze te behandelen, op te lossen en in het vervolg te kunnen voorkomen.
 • De organisatie stelt zich ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het KAM-systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem.
 • Periodiek zal worden gemonitord en gemeten of het KAM-systeem van de organisatie functioneert volgens het geformuleerde beleid en volgens wettelijke en andere eisen.
 • De directie zal erop toezien dat het geformuleerde beleid gevolgd wordt en zal waar nodig ingrijpen.

 

-QHSE-POLICY-

 • The QHSE policy of our organization is focused on the activities as stated in te scope. Work is only carried out in accordance with applicable standards and applicable laws and regulations.
 • The following principles apply to all employees within the organization:
 • Our company ensures continuous compliance with applicable legal and other applicable requirements, both before, during and after the performance of our work.
 • The QHSE policy serves as a starting point both during work at one's own location and at work at the location of clients.
 • The management makes all resources available to guarantee follow-up of the QHSE policy, insofar as this is reasonably and practically possible.
 • The organization has an open communication structure in the field of quality, safety, health and environment, intended for both internal and external communication.
 • The QHSE policy is communicated as often as necessary and / or desirable within the entire organization to ensure that the policy is fully understood and followed.
 • Operational management is aimed at continuous improvement in terms of quality, safety, health and the environment.
 • Prior to carrying out work, if necessary and / or desirable, any risks in terms of quality, safety, health and environment will be reduced to a level that is as low as possible and in any case acceptable, by taking appropriate and effective measures.
 • All necessary measures will be taken to prevent accidents with or without absenteeism, injury and (material) damage, unsafe actions and situations, environmental incidents / pollution and all other unwanted and negative events.
 • The QHSE policy is evaluated as often as necessary and / or desirable, but at least once a year and adjusted where necessary, after which employees are informed of changes made.
 • In the event of complaints and deviations, both internal and external, appropriate measures will be taken to effectively handle, resolve and prevent subsequent complaints and deviations.
 • The organization's goal is to increase customer satisfaction by applying the QHSE system effectively, including processes to improve the system.
 • Periodically, it will be monitored and measured whether the QHSE system of the organization functions in accordance with the formulated policy and with legal and other requirements.
 • The management will ensure that the formulated policy is followed and will intervene where necessary.